Jakie dokumenty do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Zgodnie z polskim prawem (byłemu) mężowi matki narodzonego dziecka urzędowo przypisuje się ojcostwo. Od praw i obowiązków wynikających z tzw. domniemanego ojcostwa można zostać zwolnionym jedynie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Jakie warunki należy spełnić, żeby wytoczyć powództwo? Gdzie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa? Jakie dokumenty do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Tego dowiesz się z artykułu:

Kto może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Aby sąd wydał wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa, nie tylko musi mieć dowody, że dany mężczyzna nie jest ojcem. Musi także mieć pewność, że taki wyrok nie będzie krzywdzący dla dziecka.

Prawo do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje:

  • matce i jej (byłemu) mężowi (do roku od narodzin dziecka / do roku od momentu, gdy dowiedział się, że to nie jego dziecko);
  • dziecku (po osiągnięciu przez nie pełnoletniości i nie później niż po 21. urodzinach);
  • prokuraturze (na uzasadniony wniosek stron, bez ram czasowych).

Domniemany ojciec nie może złożyć pozwu, jeśli dotyczy on:

  • dziecka poczętego w wyniku sztucznego zapłodnienia, na który wyraził wcześniej zgodę;
  • dziecka pełnoletniego;
  • dziecka nieżyjącego.

Jakie dokumenty do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa się w czterech egzemplarzach (oryginał + 3 odpisy) do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania powództwa.

Za złożenie pozwu jest stała opłata wynosząca 200 zł. Do pozwu można dołączyć dowody na poparcie faktów z uzasadnienia (np. wyniki badania DNA), natomiast obowiązkowo należy dołączyć dwa dokumenty:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka małoletniego;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa.

Co może być dowodem o zaprzeczenie ojcostwa?

W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa sąd dopuszcza dowody mogące wykazać, że ojcostwo danego mężczyzny jest niemożliwe.

Mogą to być zeznania świadków, nagrania, rachunki i dowody płatności kartą wskazujące na przebywanie z dala od siebie w czasie, kiedy doszło do poczęcia.

Najpewniejszym dowodem są jednak wyniki badania DNA, najbardziej obiektywnego i niepodważalnego dla sądu.

Data publikacji: