Jak złożyć pozew rozwodowy?

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd – wtedy, kiedy pomiędzy parą małżonków nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Trwały polega na zerwaniu ogółu więzi między małżonkami nie tylko w sferze duchowej, fizycznej, ale również gospodarczej. Rozwód jest orzekany przez sąd na żądanie małżonka. Jak złożyć pozew rozwodowy? W jakiej wysokości zostają ponoszone koszty z tego tytułu?

Tego dowiesz się z artykułu:

Jak złożyć pozew rozwodowy? Pozew o rozwód krok po kroku

Jak złożyć pozew o rozwód? To jedno z pytań wielu osób, które ostatecznie chcą zakończyć swój dotychczasowy związek małżeński. Najpierw trzeba przede wszystkim określić sąd, do którego chce się złożyć pozew rozwodowy. W tym wypadku trzeba skierować się do sądu okręgowego. Pozew rozwodowy można złożyć w formie komputerowej, jak również osobiście.

Stronami pozwu są oboje małżonkowie. W składanym pozwie trzeba uwzględnić takie dane jak:

  • imiona i nazwiska małżonków,
  • wykonywane zawody stron,
  • aktualne adresy.

Wskazując żądania pozwu, należy dokładnie sprecyzować żądania powoda domagającego się orzeczenia rozwodu. Istotne jest, aby podać, z czyjej winy (jeśli orzeka się o winie) ma zostać orzeczony rozwód.

Kiedy wnosząca pozew osoba chciałaby powołać świadków potwierdzających wnoszone żądanie to trzeba zawrzeć również ich żądania po przesłuchaniu. W tym wypadku należy podać ich imiona i nazwiska wraz z aktualnym adresem.

Pozew rozwodowy trzeba uzasadnić, czyli wyjaśnić, dlaczego nastąpił trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżonków. Bardzo ważne jest, żeby uwzględnić również sytuację majątkową małżonków. Domagając się alimentów na małoletnie dzieci, trzeba uwzględnić ich potrzeby.

Składając pozew o rozwód, należy dołączyć załączniki, którymi mogą być: akt małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach obu stron albo akty urodzenia dzieci małżonków.

Istotne jest to, że pozew składa się w takiej liczbie egzemplarzy, żeby zarówno sąd, jak i pozwany otrzymali po jednym takim egzemplarzu. Kopia pozwu musi zawierać kompletną ilość załączników. Dwa egzemplarze składa się w sądzie bądź wysyła listem poleconym, a ostatni zostawia sobie razem z adnotacją, że dany pozew został właśnie złożony w sądzie.

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Wnosząc pozew rozwodowy strony ponoszą także dodatkowe koszty z tego tytułu. Składają się na nie przede wszystkim:

  • opłaty sądowe oraz inne wydatki,
  • wynagrodzenie pełnomocnika, kiedy korzysta się z jego pomocy,
  • koszty strony, jak np. za dojazd do sądy, utracony zarobek itp.

Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł i jest ona pobierana przez sąd.

Przeczytaj też: Ile kosztuje rozwód – na jakie koszty musisz się przygotować?

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Sprawy o rozwód w pierwszej instancji są rozpatrywane tylko przez sąd okręgowy. Nie może on być dowolny. To miejsce, w którym para małżonków miała swoje ostatnie dotychczasowe miejsce zamieszkania, jeśli jedno z nich ma w danym okręgu jeszcze swoje miejsce zamieszkania bądź pobytu.

Kiedy żaden z partnerów nie mieszka już w okręgu tego sądu, to właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanej strony. Kiedy tej podstawy jednak nie ma, trzeba uwzględnić składanie pozwu w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania powoda.

Data publikacji: , Aktualizacja: